top of page

Adatvédelmi tájékoztató

I  . A D A T K E Z E L Ő S Z E M É L Y E , E L É R H E T Ő S É G E I

 

Név:  DPLIFE Kft.

Székhely: 1095 Soroksári út 160. 

Cégjegyzék szám: 501 09 91 47 21

Adószám: 14676248242

Telefonszám:  +36703612205

E-mail cím: akos.devald@gmail.com

Honlap cím: www.homeunity.hu

Képviseli (önálló képviseleti joggal): Dévald Ákos Ügyvezető

 

–     továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő vagy munkáltató–

 

A jelen weboldallal kapcsolatos adatkezelésekről az Adatkezelő, mint a www.homeunity.hu domain név alatt elérhető weboldal és aloldalainak – továbbiakban: weboldal – üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatását. Az érintettek jelen tájékoztatót Adatkezelő weboldalán korlátozás nélkül elérhetik.

 

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az Érintetteket, hogy weboldala üzemeltetéséhez a wix.com Ltd. szolgáltatását veszi igénybe, mely szolgáltató egy Izraelben székhellyel rendelkező felhő alapú weboldalkészítő platformot szolgáltató gazdasági társaság, mely megfelel az EU-s adatkezelési irányelveknek, részt vesz az ezzel kapcsolatos együttműködésben. A Wix.com adatkezelési tájékoztatóját az alábbi elérhetőségeken találják, kérem, hogy azt szíveskedjenek elolvasni.

§  https://www.wix.com/about/privacy

§  https://support.wix.com/en/article/gdpr-about-your-customers-data

 

II   . K I K A Z É R I N T E T T E K , K I R E V O N A T K O Z I K J E L E N T Á J É K O Z T A T Ó ?

 

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki Adatkezelő weboldalát felkeresi, illetve aki felveszi a kapcsolatot Adatkezelővel közösségi oldalain (Facebook, Twitter, YouTube).

 

I I I . M I T T A R T A L M A Z J E L E N T Á J É K O Z T A T Ó ?

 

Tájékoztatást

§  az Adatkezelő által gyűjtött, Önt azonosító adatokról;

§  arról, hogyan használja fel ezeket az adatokat Adatkezelő;

§  azon jogalapokat, amelyek alapján az adatok kezelése történik;

§  mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülhetnek; és

§  arról, hogy hogyan történik az adatok tárolása;

§  arról, hogy milyen jogai vannak Önnek az Adatkezelő általi adatkezelések tekintetében.

 

A jelen Szabályzat tartalmazza továbbá az Ön adataira és magánszférájára vonatkozó további fontos információkat. Amennyiben a jelen Tájékoztató bármely pontja ellentétes lenne a magyar jogszabályokkal, a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Adatkezelő az Ön személyes adatait a hozzájárulás, az adattakarékosság, az adatbiztonság és a bizalmasság elve szerint, a vonatkozó jogszabályok és különösen a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelettel (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete; “General Data Protection Regulation” – a továbbiakban: a „GDPR”) összhangban kezeli.

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait.

 

 A weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi érintett hozzájárul ahhoz,

 hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje adatait és igazolja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, ez esetben a weboldalt nem tudja böngészni.

 

I V . A D A T K E Z E L É S E S E T E I :

 

( 1 ) .       A  w e b o l d a l  f e l k e r e s é s é v e l   é s   a z o n   v a l ó   b ö n g é s z é s s e l   k a p c s o l a t o s a d a t k e z e l é s

 

A wix.com, mint weboldal szolgáltató információkat gyűjt, amikor az érintett meglátogatja vagy használja az Adatkezelő weboldalát. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatás a https://www.wix.com/about/privacy linken található. Felhívjuk a figyelmet ezen tájékoztató 5.2. és 8. pontjaiban foglaltakra. Kérjük, hogy ezen linken található tájékoztatót is figyelmesen olvassa el a weboldal használata előtt, annak érdekében, hogy teljeskörűen tájékozott legyen az adatainak kezelésével kapcsolatban.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a weboldal és Adatkezelő külön nem kezel és nem tárol oldallátogatással

kapcsolatos adatokat.

 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felkeresi a weboldalt és azon böngészik.

 

Az adatkezelés célja minden esetben a weboldalunk használatának biztosítása, valamint a felhasználói élmény növelése.

Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás a weboldal felkeresésével.

 

Az adatkezelés jogalapja felhasználó hozzájárulása, melyet a weboldal használatával ad meg.  /GDPR  6. cikk (1) a)/

 

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: ezzel kapcsolatban lásd a https://www.wix.com/about/privacy 8. pontjában írtakat.

 

Az adatok felhasználása: a weboldal használatának biztosítása és felhasználói élmény fokozása.

 

 

( 2 ) .       K a p c s o l a t f e l v é t e l

 

A weboldalon elérhető Kapcsolat menüpontban az érintettnek lehetősége van megadni személyes adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket tegyen a weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel).

 

Az érintettek és a kezelt adatok köre: Azon érintettek, akik a kapcsolatfelvétel érdekében a weboldalon keresztül megadják személyi adataikat. A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag a 16. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyeknek van jogosultságuk. A 16. életévüket betöltött érintett hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

A Kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása szükséges: név; e-mail; telefonszám, cégnév, üzenet.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel során az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatásokról és adatkezelő tevékenységéről való tájékoztatás nyújtása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és

 

kapcsolattartás az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő érintettel, érintett tájékoztatása, az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Kapcsolatfelvétel esetében a beterjesztett igény vagy kérdés lezárultáig, illetve amíg érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) a)/

 

Az adatok felhasználása: a kapcsolatfelvétel céljának megfelelő tájékoztatás nyújtás, egyéb teljesítés.

 

Adattovábbítás tekintetében, kérjük olvassák el a   https://www.wix.com/about/privacy  tájékoztatót.

 

 

( 3 ) .       R e g i s z t r á c i ó , w e b o l d a l o n k í n á l t s z o l g á l t a t á s i g é n y b e v é t e l e

 

Adatkezelő vezetői tréninget, mint szolgáltatást nyújtó személy, aki szolgáltatását online, távtréning keretében (is) nyújtja ügyfelei számára. Ezen távszolgáltatás igénybevétele érdekében az érdeklődő regisztrálhat a weboldalon. Ezen túlmenően a weboldalon keresztüli chat útján tud kontaktusba lépni az Adatkezelővel. Ezt követően a távszolgáltatás nyújtására akár chaten, akár skype programon, akár az ügyfél által kért informatikai rendszeren keresztül kerül sor.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az alábbi adatai megadásával felveszi a kapcsolatot

Adatkezelővel szolgáltatásának igénybevétele céljából, és/vagy aki regisztrál a weboldalra.

Kezelt adatok köre: családi név, keresztnév, email, cégnév, telefonszám, felhasználói név, jelszó

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által nyújtott tréning szolgáltatás teljesítése és ennek érdekében kontakt az ügyféllel.

 

Az adatkezelés időtartama: az érintett által kért szolgáltatás teljesítéséig.

 

Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás a weboldalon elhelyezett űrlap kitöltésével.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Az adatszolgáltatás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható a szolgáltatás.

 

Adattovábbítás tekintetében, kérjük olvassák el a https://www.wix.com/about/privacy tájékoztatót.

 

Az adatok felhasználása: a megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében kerül sor az adatok felhasználására (tárolás, kapcsolatfelvétel és számlázás során történő felhasználás, ezt követően törlés, adatváltozás esetén frissítés).

 

Adatkezelés jogalapja: Szolgáltatás igénybevételére (vezetői tréning) irányuló szerződés teljesítése (GDPR

6. cikk (1) bek. b) pont) és Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

 

 

( 4 ) .       W e b o l d a l         l á t o g a t á s á v a l         k a p c s o l a t o s         c o o k i e - k         é s    t e c h n i k a i e s z k ö z ö k

 

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve az alábbiak szerint tájékoztatja érintetteket a weboldal által használt cookie-kkal, beépülő modulokkal, adatgyűjtőkkel kapcsolatban, illetve ezen túlmenően vonatkozó részletes tájékoztatót a https://www.wix.com/about/privacy 9. pontjában találnak.

 

4.1.     Cookie-k

 

1.      A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyek a weboldal meglátogatásakor a látogató böngészőjébe helyeződnek és ezen keresztül a számítógép merevlemezén adatokat tárolnak. A cookie-k lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára látogató felismerését a különféle webhelyeken, szolgáltatásokban, eszközökön. A cookie-kat azért használjuk, hogy megértve és emlékezve a látogató személyes böngészési preferenciáit, a jövőben személyre szabottabb élményt nyújthassunk a látogató számára.

 

2.      A cookie-k alkalmasak arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát

 

3.      A látogató webböngészőjében beállíthatja az összes cookie elfogadását vagy tiltását, illetve értesítés megjelenítését cookie érkezésekor. A böngészők nem egyformák, az adott program „Súgó” menüjében nézhet   utána,          hogy                miként                         módosíthatók a                       cookie-beállítások. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatások cookie-kat igényelhetnek a működésükhöz, amelyek letiltása befolyásolhatja a szolgáltatások vagy azok egyes részeinek használatát.

4.      Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatásainkon keresztül sütik elhelyezésére vagy más nyomkövető technológiák felhasználására szolgáló harmadik fél szolgáltatásainak saját szabályaik lehetnek az információk gyűjtésének és tárolásának módjára vonatkozóan. Az ilyen gyakorlatokra nem vonatkozik adatvédelmi politikánk, és nincs befolyásuk felettük.

 

5.      A cookie-k kezeléséről további tájékoztatást a www.allaboutcookies.org weboldalon kaphat (vegye figyelembe, hogy ezt a weboldalt nem a Wix és nem az Adatkezelő weboldala biztosítja, ezért nem tudjuk biztosítani annak pontosságát, teljességét vagy elérhetőségét). A cookie-kat Adatkezelő a weboldal Ön igényeinek megfelelő kialakítására, termékeinek, szolgáltatásainak, marketing tevékenységének javítására használja.

 

6.      A weboldal az alábbi fajtájú cookie-kat használja, illetve használhatja:

(i).            Alapvető cookie-k: Ezek nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal megfelelő működését. Ezek nem gyűjtenek személyes adatot az érintettől.

(ii).            Teljesítmény cookie-k Lehetővé teszik a weboldal teljesítményének és megjelenésének

elemzését, valamint a hibák észlelését.

(iii).            Funkcionális cookie-k Lehetővé teszik, hogy a weboldal jobb felhasználói élményt biztosítson. Például az ilyen típusú cookie-k segítségével biztosítjuk, hogy ha webhelyünkre látogat, az ott megjelenő információk megfeleljenek felhasználói beállításainak.

(iv).            Hirdetési cookie-k Lehetővé teszik Adatkezelő számára, hogy hirdetéseket juttasson el a látogatóhoz, illetve az ilyen kommunikációhoz adott külön hozzájárulás esetén közvetlenül felvegyék a látogatóval a kapcsolatot az érdeklődési körének megfelelő témákban, például olyan termékekre vonatkozó információk gyűjtésével, amelyeket a látogató megtekintett a weboldalon.

 

7.      Tiszta gif (Clear Gifs): A Wix és egyes harmadik fél szolgáltatói alkalmazhatnak egy „Clear Gifs” nevű szoftver technológiát (a.k.a Web Beacons / Web Bugs), amely lehetővé teszi a webes szolgáltatások hatékonyságának és teljesítményének mérésével annak hatékonyságát. Az Clear gif apró grafikák, egyedi azonosítóval, melyek funkcionálisan hasonlóak a sütikhez, azonban nem a készülékén tárolódnak, hanem a Wix weboldal szolgáltatásaiba ágyazva.

 

8.      Flash  és  HTML5:  A  Wix  és  egyes  harmadik  felek  szolgáltatásai  is  használhatnak  bizonyos

nyomkövető  technológiákat,  úgynevezett  „Flash  sütik”  és  „HTML5”, elsősorban  hirdetési célokra.

 

Különböző böngészők kínálhatnak saját felügyeleti eszközöket az ilyen technológiák eltávolításához vagy blokkolásához. A Flash sütik kezelésével kapcsolatos további információk az alábbi oldalon elérhetők:http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_ma nager07.html(vegye figyelembe, hogy ezt a weboldalt nem a Wix és nem az Adatkezelő weboldala biztosítja, ezért nem tudjuk biztosítani annak pontosságát, teljességét vagy elérhetőségét).

 

9.      Magatartási megfigyelés (Behavioral Targeting/Re-Targeting): Egyes harmadik fél szolgáltatásainak és hirdetési hálózatainak hirdetései megjelenhetnek a weboldalunkon, a Wix alkalmazásokban és a Wix mobilalkalmazásokban, vagy más webhelyeken hirdetéseinket kezelhetik. Az ilyen felek használhatnak bizonyos nyomkövetési technológiákat bizonyos információk gyűjtésére a Wix egyes szolgáltatásain és a különféle harmadik fél szolgáltatásain végzett tevékenységeiről, hogy az Ön érdeklődése és preferenciái alapján célzott hirdetést nyújtson Önnek. Bővebb információ és beállítási lehetőségeket ezen az oldalon talál: https://www.youronlinechoices.com/hu/.

 

4.2.      Beépülő modulok (illetve Facebook Pixel beépítés, mely kód funkcionalitását tekintve irányadók rá a beépülő modulokra vonatkozólag alább írtak):

 

Weboldalunkon keresztül közösségi hálózatok beépülő moduljai is használhatók. Beépülő modult tartalmazó szolgáltatás használatakor a látogató eszközéről adatok továbbítására kerülhet sor közvetlenül a közösségi hálózat szolgáltatójához. A Beépülő modulok által gyűjtött adatokra Adatkezelőnek nincs befolyása. Ha bejelentkezik egy közösségi hálózatba, közösségi hálózati fiókja tükrözheti szolgáltatásaink használatát.

 

Ha műveleteket végez a Beépülő modulokkal, például a „Tetszik”, „Követés” vagy „Megosztás” pontra kattint, vagy hozzászólást ír, az adatok automatikusan megjelenhetnek a közösségi hálózati profilján. A Beépülő modulok még abban az esetben is továbbíthatják IP-címét a közösségi hálózatok szolgáltatói számára, ha nem jelentkezik be közösségi hálózati fiókjába. Az alábbiakban információkat találhat a szolgáltatásainkban használt Beépülő modulok közösségi hálózati szolgáltatóiról:

 

Amennyiben az alábbi közösségi hálózatok közül annak tagjaként nem szeretné, hogy a Szolgáltató összekapcsolja a már általa tárolt adatait a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adataival, akkor a Szolgáltatások használata előtt jelentkezzen ki a közösségi hálózatból.

 

§  Facebook: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (a továbbiakban: „Facebook”). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen találhat.

§  Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy LinkedIn Ireland Unlimited Company Attn:      Legal      Dept.      (Privacy      Policy      and      User      Agreement)      Wilton       Plaza Wilton Place, Dublin 2. Íroszág

 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, tekintettel arra, hogy az előzőleg felsorolt szolgáltatók szerverei nem feltétlenül vannak Magyarországon, ezért előfordulhat, hogy a jelen pontban felsorolt adatok továbbításra kerülnek Magyarországon kívüli, külföldi országba. Ezzel kapcsolatos részleteket az előzőleg felsorolt linkeken elhelyezett tájékoztatókból ismerheti meg.

 

4.3.     Hivatkozások és linkek

 

A weboldal harmadik személyek (azaz nem Adatkezelő által üzemeltetett) oldalaira mutató linkeket is tartalmazhat. Az Adatkezelőnek nincs befolyása a harmadik személyek által üzemeltetett oldalak tartalmára és biztonságára, ezért nem tartozik felelősséggel azokért. Felhívjuk figyelmét, hogy minden oldalon tekintse át az adatkezelési tájékoztatót személyes adatai megadása előtt.

 

 

( 5 ) . K ö z ö s s é g i o l d a l a k k a l k a p c s o l a t o s a d a t k e z e l é s , o n l i n e m a r k e t i n g

 

Adatkezelő az alábbi közösségi oldalakon érhető el:

§  facebook.com/homeunityhu

§  linkdin/homeunityhu

Adatkezelővel kizárólag akkor kerül kapcsolatba az érintett, közösségi oldalán keresztül és így kizárólag abban az esetben kerül sor az alábbi adatainak kezelésére, amennyiben az érintett az Adatkezelővel saját közösségi oldalán keresztül kapcsolatba lép.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Adatkezelő közösségi oldalakon történő jelenléte marketing célú.

 

Az érintett a közösségi oldal szolgáltatója által meghatározott feltételek szerint, önkéntesen járul hozzá bizonyos cselekmények elvégzésével Adatkezelő által közzétett tartalmak követéséhez. Kérjük, hogy az érintett ismerje meg előzetesen a közösségi oldalak adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóját, melyeket a                            https://www.facebook.com/about/privacy/,                            https://twitter.com/en/privacy, https://www.youtube.com/intl/hu/about/policies/#community-guidelines weboldalon érhet el.

 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait, illetve azon közzétett tartalmakat kedveli (like), megosztja, követi, egyéb módon kapcsolódik hozzá önkéntesen.

 

Kezelt adatok és adatkezelés célja: nyilvános név (azonosítás céljából), nyilvános e-mail cím (kapcsolattartás céljából), érintett nyilvános fotói (azonosítás céljából), érintett által a felhasználói felületen keresztül küldött üzenete, illetve értékelése (kapcsolattartás, illetve minőségbiztosítás céljából).

 

Mi az adatok forrása? Az érintett által közvetlenül megadott adatok.

 

Mi az adatkezelés célja? A Társasággal kapcsolatos hírek, újdonságok, weboldalra is felkerülő tartalmak minél szélesebb körhöz történő eljuttatása, hozzáférhetővé tétele, marketing azért, hogy így az érdeklődők tájékoztatásra kerüljenek.

 

Meddig kerül sor adatkezelésre? Az érintett kérése alapján a törlésig.

 

Adatkezelés jogalapja: Érintett felhasználó hozzájárulása, melyet a közösségi oldalak funkcióinak

Adatkezelő vonatkozásában történő használatával ad meg. /GDPR 6. cikk (1) a)/

 

 

V. A D A T F E L D O L G O Z Ó K , A D A T T O V Á B B Í T Á S C Í M Z E T T J E I

 

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Tájékoztatóban az egyes adatkezeléseknél meghatározott, az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

 

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket elérhető hirdetmény vagy tájékoztató útján is megnevezheti.

 

Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező

hatóság felé.

 

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Adatfeldolgozó megnevezése: WIX.COM LTD

Székhely: Izrael, Tel Aviv

E-mail cím/elérhetőség: https://www.wix.com/about/contact-us

Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás  megnevezése: tárhelyszolgáltatás nyújtása (webhosting), weboldal készítés

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Dévald Ákos EV

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 52044939

Székhely: 3910 Tokaj Zákó köz 11. 

Adószám: 68649100-1-25

KSH szám: 68649100-7022-231-05

E-mail cím: akos.devald@gmail.com

Adatkezelő részére  nyújtott szolgáltatás megnevezése: weboldal üzemeltetés

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

 

VI . M I L Y E N J O G A I V A N N A K A Z É R I N T E T T N E K ?

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 2011. évi CXII. Info tv., valamint a GDPR alapján az alábbi jogokkal élhetnek az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatban:

(i).    kérelmezhetik az Adatkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást és azokhoz való      hozzáférést,

(ii).      azok helyesbítését,

(iii).     elfeledtetését (mely az adatok végleges és teljes törlését magába foglalja), vagy

(iv).      kezelésének korlátozását és

(v).       tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, valamint

(vi).      megilleti az adathordozhatósághoz való jog,

(vii).     hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jog a hozzájárulás visszavonásának joga,

(viii).   adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezésének joga,(ix).   bírósághoz fordulás joga,

(x).         kártérítés, sérelemdíj iránti igény;

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását az akos.devald@gmail.com e-mail címre, vagy Adatkezelő székhelyére megküldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozat beérkezését követően az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztat VIII./(xi) pontja szerinti eljárás mellett megvizsgálja és megválaszolja a megkeresést, valamint megteszi az Adatkezelő szabályzataiban, egyéb belső előírásokban és a jogszabályokban foglaltak szerinti szükséges lépéseket.

Egyebekben az érintettek jogaira és azok gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

H O V A F O R D U L H A T J O G A I M E G S É R T É S E E S E T É N ?

 

(i).     Panasz benyújtása Adatkezelő felé az akos.devald@gmail.com e-mail címre, vagy székhelyére

történő levélküldés útján.

 

(ii).     Az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap cím: http://naih.hu

Telefonszám: +36(1) 391-1400

Fax: +36(1) 391 14 10

Továbbá, kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy

jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Postacím: 1525. Pf. 75

E-mail cím: info@nmhh.hu

Honlap cím: http://nmhh.hu/

Telefonszám: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

 

Azonban kérjük az érintetteket, az eljárás kezdeményezése előtt panaszukkal szíveskedjenek először az Adatkezelő felé fordulni, azt Adatkezelő részére elküldeni a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített elérhetőségek egyikére annak érdekében, hogy a sérelmes helyzet a lehető leggyorsabban kivizsgálásra és szükség szerint orvoslásra kerülhessen.

 

(iii).      Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

 

V I I . A D A T B I Z T O N S Á G

 

Adatkezelő elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, jogosulatlan hozzáférés, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz a technika és tudomány mai állása szerint minden szükséges és elvárható óvintézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazását is.

 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás nem teljesen biztonságos folyamat, melyre tekintettel tájékoztatjuk, hogy az érintett általi adattovábbításért a érintett teljes felelősséggel tartozik, Adatkezelő nem vállal felelősséget és garanciát a weboldalon történő adattovábbítás biztonsága tekintetében, így különösen a weboldal biztonságáért (vírus és kártékony szoftverek alóli mentességért), hibamentességéért. Az érintettek a weboldalt saját felelősségükre használhatják. A weboldalon elhelyezésre kerülhetnek olyan linkek, melyek harmadik fél oldalaira mutatnak, mely oldalakért és az azok miatt keletkezett károkért Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli, felelősséget nem vállal, ezen oldalakat az érintettek saját kockázatukra látogatják. Az érintettek kizárólag ezen rendelkezések elfogadása esetén használhatják és használják a weboldalt, melyre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a weboldal használatával ezen rendelkezéseket az érintett tudomásul veszi és elfogadja.

 

Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja.

 

Módosítás esetén azt megfelelően közzé teszi Adatkezelő. Kérjük, időközönként ellenőrizze a

módosításokat.

 

Amennyiben Ön továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat és használja a weboldalt, Ön ezzel megerősíti, hogy elolvasta és megértette az Adatvédelmi Tájékoztatónk legutóbbi változatában található rendelkezéseket.

 

Budapest, 2020.05.01.

 

Dévald Ákos Ügyvezető (Homeunity csapata) mint Adatkezelő

jóváhagyó: Dévald Ákos

bottom of page